Furgonsystem

Ogólne warunki gwarancji:

 

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem info@furgonsystem.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: – imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, nr faktury – datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, – przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, – wszelkie okoliczności oraz zdjęcia uzasadniające reklamację. 

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci lub innym czasie uzgodnionym i potwierdzonym z Klientem.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail. 

Przesyłkę wraz z dowodem sprzedaży należy nadać na adres siedziby firmy.

Okres udzielanej gwarancji wynosi 2 lata.

Jeśli w dniu dostawy Klient ma zastrzeżenia odnośnie komplementacji zamówienia, uszkodzeń mechanicznych otrzymanego wyrobu, to ma obowiązek spisać protokół szkody w obecności kuriera lub przewoźnika, uzyskać autoryzację kuriera lub przewoźnika poprzez podpisanie protokołu i przesłać go do  Furgonsystem wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.

Po upływie 7 dni od wydania produktu nabywcy, Klientowi, roszczenia odnośnie uszkodzeń mechanicznych (zarysowania, wgniecenia, otarcia) lub braków elementów/niezgodności w wyposażaniu wyrobu nie będą uznawane. W wyżej wymienionym terminie należy rozpakować towar w celu wykluczenia uszkodzeń.

Widoczne lub ukryte wady wyrobu należy zgłosić mailowo info@furgonsystem.com.

Odmowa wydania wyrobu lub reklamowanej części do naprawy, bądź uniemożliwienie naprawy u Klienta skutkuje zwolnieniem Furgonsystem z wykonania obowiązków gwarancyjnych i zrzeczenie się wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji. 

W przypadku nie uznania reklamacji, Klient otrzymuje pisemne uzasadnienie odmowy wykonania reklamacji, a wyrób jest odsyłany do miejsca zakupu na koszt Klienta. 

Dokonanie naprawy przez nieuprawnione osoby lub użycie do naprawy nieoryginalnych części skutkuje utratą gwarancji.

Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Klienta do domagania się utraconych zysków i wyrównania ewentualnej szkody spowodowanej awarią wyrobu.

Furgonsystem zastrzega sobie prawo do zmian i modernizacji wyrobu, nie wpływających na jego użyteczność.

Wszelkie wadliwe wyroby lub części, które zostaną wymienione staną się własnością Furgonsystem.


Wykluczenia:

 

Uszkodzenie powstałe podczas montażu niezgodnego z instrukcją.

Naturalne zużycie eksploatacyjne wyrobu.

Mechaniczne uszkodzenia wyrobu powstałe w przypadku niewłaściwego użytkowania produktu lub oddziaływania niszczącej siły zewnętrznej nie związanej ze standardową eksploatacją wyrobu.

Uszkodzenia powstałe podczas transportu i przeładunku.

Wyroby po zmianach konstrukcyjnych oraz naprawach dokonanych przez osoby nieuprawnione.

Mechaniczne uszkodzenia powłok lakierniczych elementów metalowych powstałe w wyniku złej eksploatacji.